ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

บุคลากร/ข้าราชการศาลยุติธรรม
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา
2 นางทิพยศรี อิสระพายัพ นิติกรชำนาญการพิเศษ
3 นางอัจฉรา สุขสมเกษม นิติกรชำนาญการพิเศษ
4 นางสาวชัญญา คลองแห้ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
5 นางสุดาพร เนาวรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวปรียากร จอมเกาะ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
7 นางพรรณทิพย์ อัยยะสิทธิ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
8 นางสาวขนิษฐา ดีพรมราช เจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษ
9 นางสุวีณา สุขหอม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
10 นางสาวณภัทร อ่อนธรรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
11 นางสาวพัทธนันท์ อมรศักดิ์สิริ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
12 นายคณิศร นุชกระโทก เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
13 นางสาวเพชรรัตน์ ลมพิมาย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
14 นางสาวอรพรรณ รัตนประกร นิติกรปฏิบัติการ
15 นางสาวชมพูณุช พิมพ์เพชรศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
16 นางสาวอัจฉรียา กรใหม่ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
17 นางสาวกุญช์ภัสส์ โยธะวงศ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
18 นางสาวหทัยชนก บุตรวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
19 นายกิตติพัฒน์ สีพิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
20 นางสาวสุวิมล รังสูงเนิน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
21 นายวิรัช  แบบจัตุรัส เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
22 นางลักษณา ศรธนพรรธน์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
23 นางสาวดลนภัส อภิฉัตรภาพร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
24 นางจิตลัดดา มั่นเมือง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
25 นางสมพร มาบุดดา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
26 นางสาวรัชตา กาตะคุ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
27 นางนงลักษณ์ เจนปรุ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
28 นางสาวอารีย์ พลโดด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
29 นางอุไรวรรณ์ หมายศรี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
30 นายนพวินท์ จันทร์ทุ่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
31 นางสาวปณิชา ปัตตะวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
32 นางสาวสุดารัตน์ รัตนธรรมเมธี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
33 นางสาวกิ่งแก้วกัลยา ทรงบารมี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
34 นางสาวสุรภา วัฒนากลาง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
35 นางสุวรินทร์ พัฒนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
36 นางสาวนภาพร จี้พันดุง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
37 นางสาวิตรี อ่านดอน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
38 นางธิดารัตน์ หมั่นภักดี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
39 นางสุกัญญา เฉวียงหงส์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
40 นายยงยุทธ์ วาณี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
41 นางปุณยวีร์ สวัสดิ์รักษ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
42 นางสาวพนัชกร ซึมกระโทก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
43 นางสาวจีรวรรณ จันทร์พยับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
44 นายเสริมพงศ์ ศรีวิศาลภพ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
45 นางรัชดาภรณ์ กมขุนทด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
46 นายสุวิจักขณ์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
47 นายฐิติเชษฐ์ เมืองงิ้วราย เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
48 นายสุรชัย เผือกพิบูลย์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
49 นางสาวปิยวรรณ อินอ่อน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
50 นายปรีชา ฤทธิสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์  (ลูกจ้างประจำ)
51 นายไพฑูรย์ วาณี พนักงานเดินหมาย  (พนักงานราชการ)
52 นายธนศักดิ์ ศิรินาโพธิ์ นิติกร  (ลูกจ้างชั่วคราว)
53 นายสิริวุฒิ เทียบกลาง นิติกร  (ลูกจ้างชั่วคราว)
54 นางสาวบุญธิดา เจนด่านกลาง นิติกร  (จ้างเหมา)
55 นายยุทธศักดิ์ บุญกุศลธรรม นิติกร  (จ้างเหมา)
56 นายไตรภพ มาดี นิติกร  (จ้างเหมา)
57 นางสาวเสาวลักษณ์ มนตะเสวี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (จ้างเหมา)
58 นายรัฐศาสตร์ คัมภิรานนท์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (จ้างเหมา)
59 นายอดิศักดิ์ สาริพันธุ์ พนักงานขับรถยนต์  (จ้างเหมา)