ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ การส่งสำเนาหรือต้นฉบับเอกสารท้ายฟ้อง ในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

                     ตามที่ศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเปิดให้บริการการดำเนินการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในคดีผู้บริโภค คดีมโนสาเร่ คดีไม่มี ข้อยุ่งยาก และคดีแพ่ง เพื่อแก้ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการพิจารณาคดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2564  นั้น 

                   เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

                   1.  การยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องยื่นคำร้องต่อศาล  ก่อนวันนัดไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มิฉะนั้นศาลอาจพิจารณายกคำร้อง หรือกรณียื่นคำร้องผ่านระบบ CIOS (Court Integral Online Service) หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบแล้วไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวจะกดยกเลิกคำร้องโดยอัตโนมัติ  ซึ่งในกรณีศาลยกคำร้องเป็นหน้าที่ของคู่ความที่ต้องติดตาม  คำสั่งศาล

                   2. การส่งสำเนาเอกสารหรือต้นฉบับเอกสารท้ายฟ้อง   จะต้องยื่นต่อศาลก่อนวันนัด      ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ                  

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11  พฤศจิกายน  2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

                            

ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564


image เอกสารแนบ